Close

GEBRUIKELIJKE WERKZAAMHEDEN NOTARIËLE DIENSTVERLENING MOONEN NOTARISSEN VENLO

 1. G101. Aanmaken dossier en uitvoeren cliënten onderzoek conform de regels van WWFT en AVG.
 2. G102. Controle van (geldigheid) identiteit en nationaliteit van betrokkenen. Voor natuurlijke personen: controle identiteitsbewijs, controle Basis Registatie Persoonsgegevens (BRP), raadpleging van Verificatie Identificatie Systeem (VIS), raadpleging van Centraal Insolventieregister (CIR), raadpleging van het Centrale curatele- en bewind register (CCBR), raadpleging Huwelijksgoederenregister (HGR) en uitvoeren van Compliance Controle. Voor rechtspersonen: Controle rechtsvorm, statutaire naam, handelsnaam, adres, statutaire zetel, kvk nummer, controle persoonsgegevens vertegenwoordiger en beschikkingsbevoegd namens rechtspersoon, aandeelhouders, identificatie en verificatie uiteindelijk belanghebbende (UBO).
 3. G103. Gesprek, inventarisatie van persoonlijke omstandigheden en wensen / geven van voorlichting over de consequenties van de betreffende dienst aan betrokkenen, alsmede het uiteenzetten van de daaraan verbonden gevolgen.
 4. G104. Beoordeling aangeleverde stukken (bijvoorbeeld koopovereenkomst makelaar, hypotheekstukken of convenant).
 5. G105. Opstellen en verzenden van de (concept) akte(n) / nota / declaratie en eventuele bijlagen.
 6. G106. Het tekenen van de akte (passeren).
 7. G107. Het afgeven van afschrift(en) of uittreksels van/uit de getekende akte.
 8. G108. Werkzaamheden voor wettelijk verplichte registratie van de akte (bijvoorbeeld Repertorium, Centraal Testamenten Register, Rechtbank, Kamer van Koophandel, Kadaster, UBO-register en bijwerken aandeelhoudersregister e.d.).
 9. G109. Bewaringsplicht akte 20 jaar in brandvrije ruimte en overeenkomstig aanvullende wettelijke voorschriften.

 

SPECIFIEKE WERKZAAMHEDEN M.B.T. REGISTERGOED MOONEN NOTARISSEN VENLO

 1. S201. Bevestigen ontvangst koopovereenkomst/hypotheekstukken aan betrokken partijen inclusief verwachte datum passeren.
 2. S202. Controle VVE, testament, huwelijkse voorwaarden of geregistreerd partnerschap van partijen (indien van toepassing) in verband met gerelateerde bevoegdheden danwel benodigde toestemmingen. Rekening houdende met AVG wetgeving.
 3. S203. Onderzoek bij het Kadaster inzake hoe en wanneer het eigendom is verkregen door verkoper, belast met hypotheek of beslag en controle of niet reeds een eerdere koopovereenkomst betreffende deze woning is ingeschreven.
 4. S204. Onderzoek of er sprake is van erfdienstbaarheden of bijzondere bepalingen (kettingbedingen, kwalitatieve verplichtingen of gemeentelijke voorschriften). Onderzoek of er sprake is van op het Kadaster geregistreerde publiekrechtelijke beperkingen.
 5. S205. Onderzoek of er sprake is van een monument of het registergoed binnen een beschermd stadsgezicht of dorpsgezicht ligt.
 6. S206. Onderzoek of er sprake is van erfpacht, opstal, Wet Voorkeursrecht Gemeenten of wellicht ruilverkaveling.
 7. S207. Opvragen zakelijke lasten in verband met verrekening (OZB, waterschap, rioolrecht).
 8. S208. Verzoek opgave aan vereniging van eigenaars (VvE) bij overdracht van een appartementsrecht. Verrekening van eventuele servicekosten en achterstanden. (extra werkzaamheden voor rekening van koper)
 9. S209. Toezicht houden op tijdige betaling eventuele waarborgsom of afgifte bankgarantie en communicatie met betrokken partijen.  (extra werkzaamheden voor rekening van koper)
 10. S210. Eventuele hypotheken van verkoper beëindigen/doorhalen (voor rekening van verkoper). Bij oude nog niet doorgehaalde hypotheken de betreffende notaris berichten met het verzoek hier alsnog zorg voor te dragen.
 11. S211. Opstellen van concept akte van levering, incl. opname bestaande erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen of bijzondere bepalingen (kettingbedingen of gemeentelijke voorschriften), bepalingen die betrekking hebben op monumenten, beschermd stads- of dorpsgezichten.
 12. S212. Opstellen van concept hypotheekakte voor het vestigen van een hypotheek op de gekochte woning.
 13. S213. Toezending van concept akte van levering/hypotheek aan verkoper, koper, makelaar(s) en andere tussenpersonen.
 14. S214. Het opstellen en verzenden van afrekeningen aan verkoper, koper en (indien van toepassing) bank(en), makelaar(s) en/of andere tussenpersonen.
 15. S215. Opvragen gelden bij de hypotheekverstrekker van de koper of hypotheekgever.
 16. S216. Controle dat te ontvangen hypotheekgelden of eventuele eigen in te brengen middelen tijdig op onze “derdengeldrekening” worden ontvangen.
 17. S217. Voorafgaand aan het passeren van de akte(n) opnieuw controle uitvoeren bij het Kadaster op de actuele eigendomssituatie met betrekking tot het registergoed en controle op eventuele nog aanwezige hypotheken of beslagen bij het Kadaster, alsmede een inzage in het Centraal Insolventieregister, Curateleregister en BRP.
 18. S218. Het na het bespreken en toelichten daarvan, daadwerkelijk passeren van de akte van levering en eventuele hypotheekakte.
 19. S219. Het inschrijven van de leveringsakte en eventuele hypotheekakte in het Kadaster.
 20. S220. Controle bevestiging van ontvangst inschrijvingen bij het Kadaster en opnieuw recherche op de eigendomssituatie m.b.t. de woning alsmede eventueel aanwezige hypotheken of beslagen. Opnieuw recherche van Centraal Insolventieregister en Curateleregister.
 21. S221. Uitbetalen gelden aan koper, verkoper en hypothecaire financiers, Vereniging van Eigenaars, makelaars, taxateurs, tolken of eventuele anderen. Let op: indien de akte ‘s-middags wordt getekend, volgt uitbetaling in beginsel na akkoord recherche, pas op de tweede werkdag na passeren. Een en ander met inachtneming van “Beleidsregel Beperking uitbetaling gelden aan derden” en “het reglement rechercheren registergoederen” van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB).
 22. S222. Opstellen van een royementsakte voor het doorhalen (royeren) van een afgeloste hypotheek van (en voor rekening van) verkoper bij het Kadaster.
 23. S223. Verzorgen aangifte overdrachtsbelasting, tijdige voldoening van deze belasting aan de belastingdienst en registratie van de akte bij de belastingdienst.

 

MEERWERK WERKZAAMHEDEN MET (MOGELIJK) BIJKOMENDE KOSTEN MOONEN NOTARISSEN VENLO

 1. M551. Aan ons kantoor in rekening gebrachte kosten van derden (bijvoorbeeld leges-, griffie-, recherche-, kadasterkosten, CTR, CLTR, ECH, KNB, KvK of BTW) alsmede tussentijdse wijzigingen daarvan, zullen altijd aan u worden doorberekend.
 2. M552. Kosten titelonderzoek bij een vererving van de eigenaar of een van de eigenaren van het onroerend goed.
 3. M553. Kosten in verband met werkzaamheden in geval van bewind, curatele, schuldsanering, faillissement of voogdij.
 4. M554. Kosten in verband met werkzaamheden in geval van aflossing/afkoop leningen, kredieten, polissen of tekort hypotheek.
 5. M555. Kosten in verband met werkzaamheden in geval van benodigde onderhandse stukken bank zoals offerte of depotakte.
 6. M556. Kosten in verband met werkzaamheden in geval van inschakelen tolk/vertaler.
 7. M557. Kosten in verband met werkzaamheden in geval van Baarns beslag of artikel 13.
 8. M558. Kosten in verband met werkzaamheden in geval van bankgarantie/waarborgsom.
 9. M559. Kosten in verband met werkzaamheden in geval van overbrugging hypotheek.
 10. M560. Kosten in verband met werkzaamheden in geval van toestemming 2e hypotheek andere bank.
 11. M561. Kosten in verband met werkzaamheden in geval van rangwisseling hypotheek.
 12. M563. Kosten in verband met werkzaamheden in geval van Vereniging van Eigenaren.
 13. M564. Kosten in verband met werkzaamheden in geval van opvragen stukken bij of door concullega.
 14. M565. Kosten in verband met werkzaamheden in geval van registratie UBO / aandelenhandelsregister, inschrijving KvK.
 15. M566. Kosten inzake beoordeling, splitsing, vrijstelling, heffing en afwikkeling overdrachtsbelasting, BTW belast of VON levering.
 16. M567. Het opnemen van clausules zoals voorkeursrecht tot koop, geldlening, schenking, kwijtschelding of ontruimingsverklaring etc. Het vestigen/wijzigen erfdienstbaarheid, erfpacht, mandeligheid of kwalitatieve verplichting/kettingbeding.
 17. M568. Kosten vooraf uitmeten of vaststellen van voorlopige grenzen Kadaster. Bij de berekening van het kadastraal tarief is ervan uitgegaan dat u één geheel, reeds in het verleden uitgemeten kadastraal perceel gaat aankopen. Is dit niet het geval (u koopt bijvoorbeeld een gedeelte van een dergelijk perceel) dan dient er een uitmeting door het Kadaster plaats te vinden.
 18. M569. Kosten inzake meerdere kadastrale percelen, eigendomstitels of het niet volledig in eigendom bezitten.
 19. M570. Kosten inzake het opstellen van eender welke koopovereenkomst of controle koopovereenkomst bij ontbreken makelaar.
 20. M571. Kosten bij gewenste inschrijving van een koopovereenkomst.
 21. M572. Kosten in verband met verkrijgen van toestemming of volmacht van (ex)echtgenoot, partner of derden, danwel de gemeente ingeval van erfpacht, of vereniging van eigenaars bij appartementsrecht.
 22. M573. Het opstellen van een (notariële) volmacht wanneer een van partijen niet aanwezig kan zijn.
 23. M574. Het op verzoek van (één van) partijen onderhandelen met en zo nodig in gebreke doen stellen, indien een partij niet voldoet aan haar verplichtingen, zoveel mogelijk zonder inschakelen advocaat. Kosten zullen worden gedeclareerd op uur-basis.
 24. M575. Eventuele extra werkzaamheden op verzoek van (één van) partijen ingeval er problemen zijn tussen partijen of derden, mede waardoor een goede afwikkeling van overeengekomene stagneert. Kosten zullen worden gedeclareerd op uur-basis.
 25. M576. Het op verzoek van (één van) partijen, in geval van niet nakomen van verplichtingen uit de koopovereenkomst door één van beide partijen, in depot en beheer houden van een deel van de koopsom, inclusief opstellen van een depotovereenkomst.
 26. M577. Opmaken en passeren van de akten tot royement van de hypotheek op het Kadaster (royementsakten) en het verrichten van daarmee verband houdende kadastrale recherches ten laste (en rekening) van verkoper.
 27. M578. Er sprake is van meer dan één verkopende en één kopende partij bestaande uit maximaal 2 natuurlijke personen per partij.
 28. M579. Er sprake is van rechtspersoon als partij bij onroerend goed transacties.
 29. M580. Kosten voor niet-gelijkluidendheid van twee gelijktijdig te passeren (levens)testamenten of het herroepen/wijzigen .
 30. M581. Kosten voor het opstellen van een schuldbekentenis danwel geldleningsovereenkomst.
 31. M582. Kosten ten behoeve van een beneficiaire of zuivere aanvaarding danwel verwerping, boedelvolmacht of inschrijven VVE bij het Kadaster.
 32. M583. Kosten voor een 2e en elke nog daaropvolgende bespreking. Of uitloop per15min bovenop de standaard tijd van 60min.
 33. M584. Kosten voor bespreken of passeren op locaties buiten kantoor of buiten normale kantoortijden.
 34. M585. Kosten voor uitstellen of wijzigen van een reeds geplande passeerafspraak.
 35. M586. Kosten voor spoed opdrachten uit te voeren binnen 10 werkdagen.
 36. M587. Kosten in verband met negatieve rente banken en te verrichten uitbetalingen aan derden/partijen.
 37. M588. Het gangbare tarief geldt uitgaande van de gebruikelijk terzake te verrichten werkzaamheden. Mochten wegens bijzondere omstandigheden (urgentie, uitstel akte, complexiteit, gewijzigde omstandigheden, niet tijdige aanlevering van stukken, informatie of bescheiden) extra  werkzaamheden of opnieuw verricht moeten worden, dan zullen extra kosten in rekening gebracht worden bij degene ten behoeve van wie deze werkzaamheden worden verricht danwel bij degene die oorzaak is van deze extra kosten.
 38. M589. Alle stukken die benodigd zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden en het maken van de akte(n) dienen tijdig, doch  minimaal 14 werkdagen vóór geplande passeerdatum levering en 5 werkdagen voor geplande passeerdatum hypotheek, in ons bezit te zijn. Op verzoek van klant/tussenpersoon verzetten van passeerdatum leidend tot hernieuwd opvragen van een aflosnota.
 39. M590. Indien de opdracht voortijdig/tussentijds wordt ingetrokken zullen tot dusver gemaakte kosten onverminderd in rekening gebracht worden met inachtneming van een vastgesteld minimum bedrag. Kosten ontstaan reeds bij opdrachtverstrekking en de aansluitend door ons uit te voeren wettelijk verplichte recherches en inzagen.

 

TARIEVEN & MEERWERKKOSTEN (WETTELIJK VERPLICHTE) WERKZAAMHEDEN MOONEN NOTARISSEN VENLO

INZAGE & ONDERZOEK EXCL. BTW INCL. BTW TEN LASTE VAN
G102 – Kosten wettelijke inzage per partij  (BRP, VIS, CIR, CCBR, HGR) 50,00 60,50 Partij die het aangaat
M578 – Inzage partij bestaat uit meer dan 2 personen               (per persoon extra) 25,00 30,50 Partij die het aangaat
S223 – Kadastrale inzage bij 1(x) akte / 2(x) akte 90,00 / 45,00 108,90 / 54,45 Partij die het aangaat
G102 – KvK inzage & UBO register 25,00 30,25 Partij die het aangaat
M551 – KNB kwaliteitsfonds per akte                                                                 (2024) 8,22 9,95 Partij die het aangaat
M551 – CTR / CLTR per akte                                                                              (2024) 5,50 / 5,50 6,65 / 6,65 Partij die het aangaat
G        – Dossierkosten en verschotten 25,00 30,50 Beide partijen
FAMILIEPRAKTIJK EXCL. BTW INCL. BTW TEN LASTE VAN
M581 – Schuldbekentenis bij samenlevingsovereenkomst 45,45 55,00 Partij die het aangaat
M582 – VVE beneficiaire aanvaarding / verwerping 37,19 45,00 Partij die het aangaat
M582 – VVE zuivere aanvaarding / boedelvolmacht 37,19 45,00 Partij die het aangaat
M582 – VVE verzorgen inschrijving kadaster 26,86 32,50 Partij die het aangaat
LEVERING / VERDELING EXCL. BTW INCL. BTW TEN LASTE VAN
M557 – Artikel13 binnen 6 maanden 97,50 117,98 Verkoper
M557 – Baarns (semi) beslag 79,50 96,20 Koper
M558 – Bankgarantie & waarborgsom 49,50 59,90 Koper
M553 – Bewind, curatele, schuldsanering, faillissement of voogdij 94,50 114,35 Partij die het aangaat
M567 – Clausules (bijv: voorkeursrecht, geldlening, schenking, kwijtschelding etc) 53,50 64,74 Koper
M576 – Depotovereenkomst opstellen 227,50 275,28 Partij die het aangaat
M576 – Depotgelden in beheer houden pér maand 25,00 30,25 Partij die het aangaat
M567 – Erfdienstbaarheden, erfpacht, kwalitatieve verplichting, kettingbeding 98,50 119,19 Koper
M570 – Koopovereenkomst controle bij ontbreken makelaar 69,50 84,10 Koper en/of verkoper
M570 – Koopovereenkomst opstellen 329,50 398,70 Koper en/of verkoper
M571 – Koopovereenkomst inschrijven (excl kosten kadaster) 127,50 154,28 Koper en/of verkoper
M555 – Onderhandse stukken bank 36,50 44,17 Koper
M566 – Overdrachtsbelasting / btw beoordeling, splitsing, heffing en afwikkeling 67,50 81,68 Koper
M568 – Perceel – vooraf uitmeten (excl kosten kadaster) 92,50 111,93 Zie koopovereenkomst
M568 – Perceel – voorlopige grenzen (excl kosten kadaster) 92,50 111,93 Zie koopovereenkomst
M569 – Perceel – inzage per kadastraal in te zien perceel 90,00 108,90 Koper
M572 – Toestemmingsverklaring (ex)echtgenoot, partner of derden 51,50 62,32 Partij die het aangaat
M563 – Vereniging van Eigenaren appartementsrecht 54,50 65,95 Koper
M552 – Vererving / titel onderzoek 96,50 116,77 Verkoper
M573 – Volmacht onderhands 72,50 87,73 Verkoper
M573 – Volmacht notarieel 247,50 299,48 Koper
M566 – VON levering 57,50 69,58 Verkoper
HYPOTHEEK EXCL. BTW INCL. BTW TEN LASTE VAN
M577 – Royement (doorhaling) 195,00 235,95 Verkoper
M559 – Overbruggingshypotheek (+90,00 recherche) 152,50 Totaal 293,43 Koper
M560 – Toestemmingsverklaring bij 2e hypotheek 51,50 62,32 Partij die het aangaat
M561 – Rangwisseling hypotheek 93,50 113,14 Koper
M554 – Aflossing/afkoop leningen, kredieten, polissen 37,50 45,38 Partij die het aangaat
M554 – Aflossing bij tekort hypotheek (verliesverkoop) 77,50 93,78 Verkoper
M589 – Hypotheekstukken niet binnen 5 werkdagen vóór passeren ontvangen 42,50 51,43 Koper
M589 – Opnieuw opvragen aflosnota 27,50 33,28 Verkoper
M551 – Kosten ECH platform hypotheek passeren / royeren                         (2024) 10,44 / 9,74 12,63 / 11,79 Koper / verkoper
RECHTSPERSOON EXCL. BTW INCL. BTW TEN LASTE VAN
M579 – Partij is rechtspersoon 52,50 63,53 Partij die het aangaat
M565 – UBO verklaring 25,00 30,25 Partij die het aangaat
M565 – Inschrijving KvK 50,00 60,50 Partij die het aangaat
M        – Aandeelhoudersbesluit, bestuursbesluit, afstandsverklaring enz 75,00 90,75 Partij die het aangaat
ALGEMEEN EXCL. BTW INCL. BTW TEN LASTE VAN
               Afschrift akte achteraf 24,79 30,00 Partij die het aangaat
M587 – Kosten ivm uitbetalingen aan derden / partijen                           per betaling 10,33 12,50 Partij die het aangaat
M583 – Bespreken – uitloop per 15min bovenop de standaardtijd van 60min 78,51 95,00 Partij die het aangaat
M583 – Bespreken – 2e of opvolgende bespreking 78,51 95,00 Partij die het aangaat
M584 – Bespreken – extern op locatie of na 17:00 103,31 125,00 Partij die het aangaat
M584 – Passeren – extern op locatie of na 17:00 103,31 125,00 Partij die het aangaat
M586 – Passeren – spoedopdracht (binnen 10 werkdagen)                              per akte 41,32 50,00 Partij die het aangaat
M585 – Passeren – uitstel of wijzigen datum reeds geplande passeerafspraak 41,32 50,00 Partij die het aangaat
M556 – Tolk inschakelen (excl eigen kosten tolk) 64,50 78,05 Partij die het aangaat
M590 – Voortijdig annuleren / stoppen opdracht                                              minimaal 206,61 250,00 Partij die het aangaat

Bovenstaande minimum tarieven zijn geldig per versiedatum 01-01-2024, (wettelijke) wijzigen voorbehouden.